Tóm tắt sản phẩm nền tảng Intel vPro®

Tóm tắt sản phẩm nền tảng Intel vPro®

Tóm tắt sản phẩm nền tảng Intel vPro®

Đạt hiệu quả hoạt động tầm cỡ doanh nghiệp, tính năng bảo mật nâng cao và tổ chức hợp lý hoạt động quản lý máy tính bằng máy tính chạy bộ xử lý Intel® Core™ vPro® thế hệ thứ 10.