Hỗ trợ phân tích chức năng, chất lượng và độ tin cậy của FPGA

Intel® FPAs và Thiết bị lập trình Hỗ trợ phân tích chức năng

  • Các dịch vụ phân tích chức năng / thất bại (FA) trên FPGA được cung cấp theo Intel QSC (Trung tâm hỗ trợ chất lượng). Báo cáo và kết quả của FA sẽ không được sử dụng cho bất kỳ khiếu nại nào và không thay thế bảo hành tiêu chuẩn, điều khoản và điều kiện bán hàng hoặc các thỏa thuận mua hàng hiện có.

Intel® FPAs và thiết bị lập trình thông tin về chất lượng và độ tin cậy

  • Trình độ chuyên môn sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn công nghiệp
  • Báo cáo trình độ chuyên môn và Dữ liệu giám sát độ tin cậy có sẵn theo yêu cầu

Để yêu cầu hỗ trợ Phân tích Thất bại, Báo cáo Trình độ chuyên môn hoặc Độ tin cậy hoặc các yêu cầu chất lượng / độ tin cậy khác, vui lòng sử dụng Hỗ trợ Hàng đầu ® Intel hoặc Cộng đồng ® Intel

Hướng dẫn cách đăng ký Intel® Premier Support (IPS) cho Chương trình FPGA ® Intel

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.