Nios® II Công cụ xây dựng phần mềm để hỗ trợ Eclipse

Tài liệu và hỗ trợ cho các công cụ xây dựng Phần mềm Nios II cho Hỗ trợ Eclipse, cũng như các vấn đề và giải pháp hàng đầu của dòng lệnh và các ví dụ về phần mềm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.