Trợ giúp và Thông tin Phần mềm Nios® II cho Tệp Nguồn Công cụ GNU

Môi trường phát triển tích hợp Nios® II cung cấp một hướng dẫn giải thích quy trình phát triển các ứng dụng phần mềm Nios® II.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.