Intel® FPGA Technical Training danh mục

Intel FPGA Technical Training cung cấp các khóa học trực tuyến và có người hướng dẫn để giúp bạn nâng cao kỹ năng FPGA thiết kế của mình. Danh mục này liệt kê tất cả các khóa học trực tuyến và có người hướng dẫn hiện có.

Lưu ý: Cột ngày trong bảng đề cập đến ngày khóa học được xuất bản. Bạn có thể tìm ngày thực hiện các khóa học có người hướng dẫn bằng cách nhấp vào tiêu đề của khóa học.

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-932199fcafcc4517bbfcc4d2cc1b6372","etm-7bccbd65d318426aa45eafa0a326300d"],"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"AND":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653155","resultPerPage":400.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"guidetmbdb75e27c254410ca46a751183e100c5","field":"stm_10355_vi","type":"hierarchical","basePath":"Subject","displayName":"Chủ đề: Thiết FPGA thiết kế","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmbdb75e27c254410ca46a751183e100c5","rootPath":["Subject","Thiết kế","Thiết kế FPGA"],"position":1},{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"FPGA thiết bị","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Thiết bị có thể lập trình Intel®"],"position":2},{"facetId":"@stm_10391_vi","field":"stm_10391_vi","type":"specific","basePath":"Audience","displayName":"Audience","deprecated":false,"rootFilter":"","position":3},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"],"cardView":false,"sorting":"AtoZ","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":true,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_contenttype","type":"contenttype","gtv":"Loại Nội Dung","width":135,"selected":true}]}

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.