Thông báo ngưng sản xuất sản phẩm

Thông báo ngưng sản xuất sản phẩm

Vui lòng đọc Thông báo tư vấn sản phẩm để biết chi tiết về các phiên bản phần mềm đã ngưng sản xuất.

ADV 2011 - Ngừng đăng ký Phần mềm Intel® Quartus® II đã chọn & Phiên bản Web ›

ADV 2030 - Ngừng sử dụng Phần mềm MAX+PLUS® II ›

Người dùng nên nâng cấp lên phiên bản phần mềm mới nhất có sẵn cho thiết bị của họ và tuân theo các khuyến nghị kỹ thuật để giúp cải thiện bảo mật.

Liên hệ với đại diện bán hàng Intel của bạn để biết thêm thông tin.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.