Thông báo ngưng sản xuất sản phẩm

Chúng tôi đã ngừng cung cấp phần mềm. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng Intel của bạn để yêu cầu quyền truy cập vào phần mềm đã ngừng sản xuất. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được liên kết qua email để tải xuống phần mềm.

Phần mềm bị ảnh hưởng:

 • Trình biên dịch mã dạng byte Jam STAPL
 • Bộ phát mã dạng byte Jam STAPL
 • Bộ phát Jam STAPL
 • Bộ phát mã byte Jam Byte 8051
 • Tiện ích chuyển đổi dữ liệu
 • Tiện ích SVF2Jam
 • Tiện ích LAT2Jam
 • Bộ đọc MÃ IDCODE
 • Trình điều khiển byteBlaster™ byteBlasterMV™ điều khiển
 • Thư viện mô phỏng VHDL 93
 • Lập trình Độc lập (ASAP2) (phiên bản 10.23)
 • Phần mềm JRunner
 • Phần mềm SRunner
 • Phần mềm MicroBlaster™ mềm
 • Nâng cấp Vi chương trình Ethernet Blaster
 • Nâng cấp vi chương trình EthernetBlaster II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.