Thiết lập phần cứng lập trình trong Phần mềm Quartus® II

Trình điều khiển là bắt buộc đối với một Intel® FPGA cứng lập trình mới. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy kiểm tra trang thông tin trình điều khiển để xác định xem trình điều khiển có bắt buộc hay không. Nếu cần có trình điều khiển, bạn nên cài đặt nó trước khi tiếp tục với các bước dưới đây.

Quartus II Phiên bản 4.2 và các thế hệ sau

 • Khởi động phần mềm Quartus® II.
 • Chọn Lập trình viên từ menu Công cụ. Cửa sổ Lập trình sẽ mở.
 • Nhấp vào nút Cài đặt phần cứng... để mở cửa sổ Cài đặt phần cứng.
 • Phần cứng lập trình đã chọn được xác định là Phần cứng hiện được chọn.
 • Phần cứng lập trình đã được thiết lập sẽ xuất hiện trong cửa sổ các mục phần cứng Có sẵn.
 • Nhấp vào nút Thêm Phần cứng để mở cửa sổ Thêm Phần cứng nếu phần cứng lập trình bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong cửa sổ Các mục phần cứng Khả dụng.
 • Chọn cáp lập trình hoặc phần cứng lập trình thích hợp từ danh sách Loại phần cứng.
 • Chọn cổng và tốc độ baud thích hợp nếu cần.
 • Nhấp vào OK.
 • Chọn phần cứng lập trình mà bạn muốn sử dụng bằng cách chọn nó trong danh sách các mục phần cứng Có sẵn.
 • Nhấp vào Đóng.
 • Phần cứng lập trình của bạn đã được thiết lập.

Để biết thông tin chi tiết về cách lập trình Intel FPGA thiết bị mới, hãy tham khảo Trợ giúp Quartus II.

Quartus II Phiên bản 4.0 và 4.1

 • Khởi động phần mềm Quartus II.
 • Chọn Lập trình viên từ menu Công cụ. Cửa sổ Lập trình sẽ mở.
 • Nhấp vào nút Cài đặt phần cứng... để mở cửa sổ Cài đặt phần cứng.
 • Phần cứng lập trình đã chọn được xác định là Phần cứng hiện được chọn.
 • Phần cứng lập trình đã được thiết lập sẽ xuất hiện trong cửa sổ các mục phần cứng Có sẵn.
 • Nhấp vào nút Thêm Phần cứng để mở cửa sổ Thêm Phần cứng nếu phần cứng lập trình bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong cửa sổ Các mục phần cứng Khả dụng.
 • Chọn cáp lập trình hoặc phần cứng lập trình thích hợp từ danh sách Loại phần cứng.
 • Chọn cổng và tốc độ baud thích hợp nếu cần.
 • Nhấp vào OK.
 • Chọn phần cứng lập trình mà bạn muốn sử dụng bằng cách nhấp vào nó trong cửa sổ Các mục phần cứng Có sẵn sau đó nhấp vào nút Chọn Phần cứng. Lựa chọn của bạn sẽ được liệt kê là Phần cứng Hiện được Chọn.
 • Nhấp vào Đóng.
 • Phần cứng lập trình của bạn đã được thiết lập.

Để biết thông tin chi tiết về cách lập trình Intel FPGA thiết bị mới, hãy tham khảo Trợ giúp Quartus II.

Quartus II phiên bản 3.0

 • Khởi động phần mềm Quartus II.
 • Chọn Lập trình viên từ menu Công cụ. Cửa sổ lập trình sẽ mở.
 • Nhấp vào nút Phần cứng để mở cửa sổ Cài đặt phần cứng.
 • Phần cứng lập trình đã chọn được xác định là Phần cứng hiện được chọn.
 • Phần cứng lập trình đã được thiết lập sẽ xuất hiện trong cửa sổ các mục phần cứng Có sẵn.
 • Nhấp vào nút Thêm Phần cứng để mở cửa sổ Thêm Phần cứng nếu phần cứng lập trình bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong cửa sổ Các mục phần cứng Khả dụng.
 • Chọn cáp lập trình hoặc phần cứng lập trình thích hợp từ danh sách Loại phần cứng.
 • Chọn cổng và tốc độ baud thích hợp nếu cần.
 • Nhấp vào OK.
 • Chọn phần cứng lập trình mà bạn muốn sử dụng bằng cách nhấp vào nó trong cửa sổ Các mục phần cứng Có sẵn sau đó nhấp vào nút Chọn Phần cứng. Lựa chọn của bạn sẽ được liệt kê là Phần cứng Hiện được Chọn.
 • Nhấp vào Đóng.
 • Phần cứng lập trình của bạn đã được thiết lập.

Để biết thông tin chi tiết về cách lập trình Intel FPGA thiết bị mới, hãy tham khảo Trợ giúp Quartus II.

Quartus II phiên bản 2.2

 • Khởi động phần mềm Quartus II
 • Chọn Lập trình viên từ menu Công cụ. Cửa sổ lập trình sẽ mở
 • Nhấp vào nút Cài đặt để mở cửa sổ Cài đặt Phần cứng Lập trình.
 • Phần cứng lập trình đã chọn được xác định là Phần cứng hiện được chọn.
 • Phần cứng lập trình đã được thiết lập sẽ xuất hiện trong cửa sổ các mục phần cứng Có sẵn.
 • Nhấp vào nút Thêm Phần cứng để mở cửa sổ Thêm Phần cứng nếu phần cứng lập trình bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong cửa sổ Các mục phần cứng Khả dụng.
 • Chọn cáp lập trình hoặc phần cứng lập trình thích hợp từ danh sách Loại phần cứng.
 • Chọn cổng và tốc độ baud thích hợp nếu cần.
 • Nhấp vào OK.
 • Chọn phần cứng lập trình mà bạn muốn sử dụng bằng cách nhấp vào nó trong cửa sổ Các mục phần cứng Có sẵn sau đó nhấp vào nút Chọn Phần cứng. Lựa chọn của bạn sẽ được liệt kê là Phần cứng Hiện được Chọn.
 • Nhấp vào Đóng.
 • Phần cứng lập trình của bạn đã được thiết lập.

Để biết thông tin chi tiết về cách lập trình Intel FPGA thiết bị mới, hãy tham khảo Trợ giúp Quartus II.

Quartus II phiên bản 2.1

 • Khởi động phần mềm Quartus II.
 • Chọn Open Programmer từ menu Processing. Cửa sổ lập trình sẽ mở.
 • Nhấp vào nút Cài đặt để mở cửa sổ Cài đặt Phần cứng Lập trình.
 • Phần cứng lập trình đã chọn được xác định là Phần cứng hiện được chọn.
 • Phần cứng lập trình đã được thiết lập sẽ xuất hiện trong cửa sổ các mục phần cứng Có sẵn.
 • Nhấp vào nút Thêm Phần cứng để mở cửa sổ Thêm Phần cứng nếu phần cứng lập trình bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong cửa sổ Các mục phần cứng Khả dụng.
 • Chọn cáp lập trình hoặc phần cứng lập trình thích hợp từ danh sách Loại phần cứng.
 • Chọn cổng và tốc độ baud thích hợp nếu cần.
 • Nhấp vào OK.
 • Chọn phần cứng lập trình mà bạn muốn sử dụng bằng cách nhấp vào nó trong cửa sổ Các mục phần cứng Có sẵn sau đó nhấp vào nút Chọn Phần cứng. Lựa chọn của bạn sẽ được liệt kê là Phần cứng Hiện được Chọn.
 • Nhấp vào Đóng.
 • Phần cứng lập trình của bạn đã được thiết lập.

Để biết thông tin chi tiết về cách lập trình Intel FPGA thiết bị mới, hãy tham khảo Trợ giúp Quartus II.

Quartus II Phiên bản 2.0 và Cũ hơn

 • Khởi động phần mềm Quartus II.
 • Chọn Open Tệp rtừ menu Xử lý. Cửa sổ lập trình sẽ mở.
 • Nhấp vào nút Cài đặt để mở cửa sổ Cài đặt Phần cứng Lập trình.
 • Phần cứng lập trình đã chọn được xác định là Phần cứng hiện được chọn.
 • Phần cứng lập trình đã được thiết lập sẽ xuất hiện trong cửa sổ Phần cứng/Cổng.
 • Nhấp vào nút Thêm để mở cửa sổ Thêm Phần cứng nếu phần cứng lập trình bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong cửa sổ Phần cứng/Cổng.
 • Chọn cáp lập trình hoặc phần cứng lập trình thích hợp từ danh sách Loại phần cứng.
 • Chọn cổng và tốc độ baud thích hợp nếu cần..
 • Nhấp vào OK
 • Chọn phần cứng lập trình bạn muốn sử dụng bằng cách nhấp đúp vào phần cứng/cửa sổ Cổng. Lựa chọn của bạn sẽ được liệt kê là Phần cứng Hiện được Chọn.
 • Nhấp vào Đóng.
 • Phần cứng lập trình của bạn đã được thiết lập.

Để biết thông tin chi tiết về cách lập trình Intel FPGA thiết bị mới, hãy tham khảo Trợ giúp Quartus II.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.