Thông tin, trình điều khiển cáp và Cáp điều hợp

Sản phẩm

Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista (32-/64-Bit)

Windows XP (32-/64-Bit)

Windows NT

Windows 2000

Windows 98

Cáp EthernetBlaster
Hướng dẫn Sử dụng Cáp Truyền thông EthernetBlaster (PDF)

Nâng cấp chương trình cơ sở

Nâng cấp chương trình cơ sở

Nâng cấp chương trình cơ sở

Nâng cấp chương trình cơ sở

Nâng cấp chương trình cơ sở

Cáp EthernetBlaster II
Hướng dẫn Sử dụng Cáp Truyền thông EthernetBlaster II (PDF)

Nâng cấp chương trình cơ sở

Nâng cấp chương trình cơ sở

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Intel® FPGA Download Cable
Intel FPGA Download Cable hướng dẫn sử dụng (PDF)

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Không được hỗ trợ

Cài đặt trình điều khiển

Không được hỗ trợ

Intel FPGA Download Cable II
Hướng dẫn sử dụng Cáp tải xuống Intel II (PDF)

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển3

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Cáp ByteBlaster II
Hướng dẫn Sử cáp Tải xuống byteBlaster II (PDF)

Cài đặt trình điều khiển2

Cài đặt trình điều khiển2

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Không được hỗ trợ

Cáp ™ ByteBlasterMV (ngưng sản xuất)
Hướng dẫn sử dụng Cáp tải xuống byteBlasterMV (PDF)

Cài đặt trình điều khiển2

Cài đặt trình điều khiển2

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

thiết lập phần mềm phát triển Intel Quartus hành
thiết lập phần mềm MAX+PLUS II

MasterBlaster cáp (cổng USB) (ngưng sản phẩm)
Hướng dẫn Sử dụng Cáp Truyền thông MasterBlaster Nối tiếp/USB (PDF)

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Không được hỗ trợ

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Cáp MasterBlaster (cổng nối tiếp) (ngưng sản xuất bộ nhớ đệm)
Hướng dẫn Sử dụng Cáp Truyền thông MasterBlaster Nối tiếp/USB (PDF)

Intel Quartus thiết lập phần mềm phát triển
thiết lập phần mềm MAX+PLUS II

Đơn lập trình chính
(Thẻ MPU và LP6) (sản phẩm, sản phẩm)

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

thiết lập phần mềm MAX+PLUS II

Altera trình đơn vị lập trình (cổng USB)

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Không được hỗ trợ

Cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển

Cáp bitBlaster (ngưng sản phẩm)
Bảng dữ liệu cáp tải xuống, nối tiếp BitBlaster (PDF)

thiết lập phần mềm MAX+PLUS II

T-guard/dongle

Cài đặt trình điều khiển

Không yêu cầu trình điềukhiển 4

Bảng 2. Thông tin trình điều khiển linux và UNIX cho Intel FPGA cứng

Sản phẩm

Linux (32-/64-Bit)

Solaris

HP-UX

Cáp EthernetBlaster
Hướng dẫn Sử dụng Cáp Truyền thông EthernetBlaster (PDF)

Nâng cấp chương trình cơ sở

Nâng cấp chương trình cơ sở

Nâng cấp chương trình cơ sở

Cáp EthernetBlaster II
Hướng dẫn Sử dụng Cáp Truyền thông EthernetBlaster II (PDF)

Nâng cấp chương trình cơ sở

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Intel FPGA Download Cable
Intel FPGA Download Cable hướng dẫn sử dụng (PDF)

Đặt quyền, cổng cổng

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Intel FPGA Download Cable II

Đặt quyền, cổng cổng

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Cáp ByteBlaster II
Hướng dẫn Sử cáp Tải xuống byteBlaster II (PDF)

Đặt quyền, cổng cổng

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Cáp ByteBlasterMV (sản phẩm ngưng sản xuất)
Hướng dẫn sử dụng Cáp tải xuống byteBlasterMV (PDF)

Đặt quyền, cổng cổng

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Cáp MasterBlaster (cổng USB)
Hướng dẫn Sử dụng Cáp Truyền thông MasterBlaster Nối tiếp/USB (PDF)

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Cáp MasterBlaster (cổng nối tiếp) (ngưng sản xuất bộ nhớ đệm)
Hướng dẫn sử dụng Cáp Truyền thông MasterBlaster (PDF)

Intel Quartus thiết lập phần mềm phát triển
thiết lập phần mềm MAX+PLUS II

Đơn lập trình chính (thẻ MPU và LP6) (ngưng xuất)

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Altera trình đơn vị lập trình (cổng USB) (ngưng sản xuất)

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Cáp BitBlaster (sản phẩm ngưng xuất)
Bảng dữ liệu cáp tải xuống, nối tiếp BitBlaster (PDF)

thiết lập phần mềm MAX+PLUS II

T-guard/dongle

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.