Hỗ trợ FPGA Stratix® V

Intel cam kết hỗ trợ vòng đời dài cho các dòng sản phẩm FPGA của mình, với các thiết bị kế thừa từ 15 năm trở lên kể từ khi được giới thiệu. Giờ đây, khách hàng của chúng tôi sẽ yên tâm hơn nữa khi chúng tôi thông báo gia hạn vòng đời cho tất cả các dòng sản phẩm đến ít nhất là năm 2035*. Với tuổi thọ sản phẩm kéo dài giúp giảm thiểu nguy cơ lỗi thời và giảm thiểu chi phí thiết kế lại, khách hàng sẽ yên tâm thiết kế trong các sản phẩm của chúng tôi.

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-f98414c18285485aa46a8e4c3802bc70","etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"],"AND":["etm-587E77C5-D2BF-4A62-9B36-CDF460360A89"],"Child":["783861","732129","654086","654141","654141","670815","666675","666675"]},"featuredIds":["783861","654086","654141","654141","670815","666675","666675"]},"collectionId":"649607","resultPerPage":40.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"guidetm587E77C5D2BF4A629B36CDF460360A89","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Stratix® V FPGAs","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm587E77C5D2BF4A629B36CDF460360A89","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Thiết bị có thể lập trình Intel®","Intel® Stratix®","FPGA Stratix® V"],"position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-587E77C5-D2BF-4A62-9B36-CDF460360A89"],"cardView":false,"sorting":"Featured","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":500,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Development Software","tags":[{"relationship":"AND","value":"Development Software","id":"etm-ebfe0f9272ba4af9989d1a08f7494bf0"}]},{"title":"Intellectual Property","tags":[{"relationship":"AND","value":"Intellectual Property","id":"etm-0b7580c08e2b4e9eacf848bf52b528e6"}]}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false}

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.