Tài liệu về công cụ Intel® FPGA phát triển

Bộ sưu tập này cung cấp Intel® Quartus® liệu về Phần mềm quản lý và các FPGA phát triển khác.

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-D240C377-263B-4C70-A4EA-0E452D0182CA","etm-82D283B3-AD12-4BA5-A7C6-BDEF1DCFD8FC"],"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-85359f0a0aab4fb7aa2d7721c3203376","etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"649629","resultPerPage":50.0,"filters":[{"facetId":"guidetmD240C377263B4C70A4EA0E452D0182CA","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"phần mềm Intel Quartus mềm","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmD240C377263B4C70A4EA0E452D0182CA","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Phần mềm Intel® Quartus®"],"position":0},{"facetId":"guidetm82D283B3AD124BA5A7C6BDEF1DCFD8FC","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Phần mềm bổ sung","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm82D283B3AD124BA5A7C6BDEF1DCFD8FC","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Phần mềm Intel® Quartus® - Tiện ích"],"position":1},{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Intel FPGA thiết bị dòng","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Thiết bị có thể lập trình Intel®"],"position":2},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":3},{"facetId":"guidetmf9d7dfc351e346749753c4d94339dd83","field":"stm_10355_vi","type":"hierarchical","basePath":"Subject","displayName":"Chủ đề: Quy trình thiết kế","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmf9d7dfc351e346749753c4d94339dd83","rootPath":["Subject","Design","FPGA Design","Quartus Design Flow"],"position":4},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":5}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":500,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false}

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.