Tải xuống Serial RapidIO® đến TI 6482 Thiết kế tham chiếu DSP

author-image

Bởi

Trang này chứa các tệp tải xuống, yêu cầu hệ thống và thông tin hỗ trợ cho Khả năng tương tác Serial RapidIO (SRIO) với Thiết kế Tham chiếu TI DSP 6482. Thiết kế tham chiếu dựa trên thiết bị Stratix® II GX 130.

Tải xuống khả năng tương tác MegaCore Serial RapidIO với Thiết kế tham khảo TI 6482

Yêu cầu hệ thống

Các yêu cầu hệ thống để sử dụng thiết kế tham chiếu này bao gồm:

  • Một thẻ Bittware GXAM (bao gồm thiết bị Intel® Stratix II GX 130)
  • Một bộ TI 6482 EVM (từ nay được gọi là thẻ TI DSP)
  • Một cáp USB ByteBlaster™
  • Phần mềm Quartus® II 7.2 phiên bản 7.2 bao gồm SOPC Builder, chức năng SRIO MegaCore và bộ xử lý nhúng Intel Nios® II
  • Phần mềm TI Code Composer Studio phiên bản 3.2

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.