Tính năng đặc biệt của GUI Phân tích Thời gian

author-image

Bởi

Phân tích Thời gian cung cấp giao diện người dùng đồ họa trực quan và dễ sử dụng (GUI) cho phép bạn hạn chế và phân tích hiệu quả thiết kế của mình (xem Hình 1).

Hình 1. GUI phân tích thời gian.

Xem bảng

Khung Xem là khu vực xem chính cho kết quả phân tích thời gian. Bạn có thể sử dụng khung Xem để xem các báo cáo tóm tắt, báo cáo tùy chỉnh hoặc biểu đồ. Hình 2 hiển thị khung Xem sau khi bạn chọn báo cáo Tóm tắt (Cài đặt) từ khung Báo cáo.

Hình 2. Báo cáo tóm tắt (thiết lập).

Khung xem: Phân chia

Để phân tích thích hợp các kết quả thời gian, việc so sánh nhiều báo cáo là cực kỳ quan trọng. Để dễ dàng xem nhiều báo cáo, khung Xem hỗ trợ chia cửa sổ. Việc chia cửa sổ chia khung Xem thành nhiều cửa sổ, cho phép bạn xem các báo cáo khác nhau song song.

Bạn có thể chia khung Xem thành nhiều cửa sổ bằng biểu tượng phân chia nằm ở góc trên bên phải của khung Xem. Kéo biểu tượng theo các hướng khác nhau để tạo thêm chế độ xem cửa sổ trong khung Xem.

Khung xem phân chia theo chiều ngang

Ví dụ: nếu bạn kéo biểu tượng phân chia xuống, khung Xem sẽ tạo một cửa sổ mới phía trên cửa sổ hiện tại (Xem Hình 3).

Hình 3. Chia khung xem theo chiều ngang.

Ngăn Dạng xem Phân chia sang bên trái

Nếu bạn kéo biểu tượng phân chia sang bên trái, khung Xem sẽ tạo một cửa sổ mới ở bên phải cửa sổ hiện tại (xem Hình 4).

Hình 4. Chia khung xem sang bên trái.

Ngăn Dạng xem Chia theo đường chéo

Nếu bạn kéo biểu tượng phân chia theo đường chéo, khung Xem sẽ tạo ba cửa sổ mới trong khung Xem (xem Hình 5).

Kéo biểu tượng phân chia xuống dưới để tạo một cửa sổ mới trực tiếp bên dưới cửa sổ hiện tại.

Hình 5. Chia khung xem theo đường chéo.

Loại bỏ Ngăn Dạng xem Phân tách

Bạn có thể xóa các cửa sổ bạn tạo trong khung Xem bằng biểu tượng phân tách bằng cách kéo đường viền của cửa sổ qua cửa sổ bạn muốn xóa.

Hình 6. Loại bỏ các khung xem phân tách.

Bảng tác vụ

Sử dụng bảng Tác vụ để truy cập các lệnh phổ biến như tạo báo cáo thiết lập netlist.

Hai lệnh phổ biến được đặt trong khung Tác vụ: Mở Dự án và Ghi tệp SDC. Các lệnh khác được chứa trong các thư mục sau:

Lưu ý: Mỗi lệnh trong bảng Tác vụ có một lệnh ngôn ngữ lệnh công cụ tương đương (Tcl) được hiển thị trong khung Bảng điều khiển khi lệnh chạy.

Mở Project và ghi tệp SDC

Để mở một dự án trong Bộ phân tích Thời gian, nhấp đúp vào tác vụ Open Project. Nếu bạn khởi chạy Trình phân tích thời gian từ GUI phần mềm Quartus® II, dự án sẽ tự động mở.

Bạn có thể thêm hoặc xóa các hạn chế khỏi netlist thời gian sau khi Trình phân tích Thời gian đọc tập tin Synopsys® Design Constraints (SDC) ban đầu. Sau khi tệp được đọc, tệp SDC ban đầu trở nên lỗi thời so với các hạn chế trong Bộ phân tích Thời gian. Sử dụng lệnh Ghi SDC File để tạo tệp SDC được cập nhật và phản ánh trạng thái hạn chế hiện tại trong Bộ phân tích Thời gian.

Thư mục thiết lập netlist

Thư mục Cài đặt Netlist chứa các tác vụ được sử dụng để thiết lập netlist thời gian để phân tích thời gian. Ba tác vụ nằm trong thư mục này được liệt kê trong Bảng 1.

Bảng 1. Lệnh Thư mục Thiết lập Netlist

Mô tả tác vụ thiết lập netlist
Tạo Danh sách mạng thời gian Tạo một netlist mà Timing Analyzer sử dụng để thực hiện phân tích thời gian tĩnh. Danh sách mạng này chỉ được Sử dụng để phân tích thời gian của Phân tích Thời gian. (1)
Đọc tệp SDC Áp dụng các hạn chế cho danh sách thời gian netlist. Theo mặc định, lệnh Read SDC File đọc tệp < sửa đổi>.sdc. (2)
Cập nhật danh sách thời gian mạng Cập nhật danh sách mạng thời gian sau khi bạn nhập vào các hạn chế. Sử dụng lệnh này nếu có bất kỳ hạn chế nào được thêm hoặc xóa khỏi thiết kế.

Ghi chú:

 1. Luôn tạo một netlist thời gian trước khi bạn thực hiện phân tích thời gian tĩnh với bộ phân tích thời gian Phân tích thời gian.
 2. Sử dụng read_sdc để đọc tệp SDC không liên quan đến bản sửa đổi hiện tại của thiết kế.

Thư mục báo cáo

Thư mục Báo cáo chứa các lệnh để tạo báo cáo tóm tắt thời gian của kết quả phân tích thời gian tĩnh. Chín lệnh nằm trong thư mục này được tóm tắt trong Bảng 2.

Bảng 2. Lệnh thư mục báo cáo

Mô tả tác vụ báo cáo
Tóm tắt thiết lập báo cáo Tạo báo cáo tóm tắt thiết lập đồng hồ cho tất cả các đồng hồ trong thiết kế.
Tóm tắt thông tin về tổ chức báo cáo Tạo báo cáo tóm tắt lưu giữ đồng hồ cho tất cả các đồng hồ trong thiết kế.
Tóm tắt khôi phục báo cáo Tạo báo cáo tóm tắt phục hồi cho tất cả các đồng hồ trong thiết kế.
Tóm tắt xóa báo cáo Tạo báo cáo tóm tắt gỡ bỏ cho tất cả các đồng hồ trong thiết kế.
Đồng hồ báo cáo Tạo báo cáo tóm tắt về tất cả các đồng hồ đã tạo trong thiết kế.
Truyền đồng hồ báo cáo Tạo báo cáo tóm tắt về tất cả các chuyển đồng hồ được phát hiện trong thiết kế.
Báo cáo độ rộng xung tối thiểu Tạo báo cáo tóm tắt về tất cả các độ rộng xung tối thiểu trong thiết kế.
Báo cáo SDC Tạo báo cáo tóm tắt về các hạn chế đọc từ tệp SDC.
Báo cáo đường dẫn không bị hạn chế Tạo báo cáo tóm tắt của tất cả các đường dẫn không bị hạn chế trong thiết kế.

Thư mục Macro

Thư mục Macro chứa các lệnh thực hiện các tác vụ tùy chỉnh có sẵn trong gói tiện ích Phân tích Thời gian. Các lệnh này được liệt kê trong Bảng 3.

Bảng 3. Lệnh Thư mục Macros

Mô tả tác vụ vĩ mô
Báo cáo tất cả tóm tắt Chạy tóm tắt thiết lập báo cáo, tóm tắt tổ chức báo cáo, tóm tắt khôi phục báo cáo, Tóm tắt loại bỏ báo cáo và lệnh Độ rộng xung tối thiểu để tạo tất cả các báo cáo tóm tắt.
Báo cáo các đường dẫn thất bại hàng đầu Tạo báo cáo chứa danh sách các đường dẫn bị lỗi hàng đầu.
Tạo biểu đồ đồng hồ tất cả Chạy lệnh Create Slack Histogram để tạo biểu đồ đồng hồ cho tất cả các đồng hồ trong thiết kế.

Bảng điều khiển

Khung Bảng điều khiển vừa là trung tâm thông báo dành cho Trình phân tích Thời gian vừa là Tcl tương tác. Nó có hai tab: tab Bảng điều khiển và tab Lịch sử. Tất cả các tin nhắn (chẳng hạn như thông tin và thông báo cảnh báo) đều xuất hiện trong khung này.

Tab Bảng điều khiển cho phép bạn nhập và chạy các lệnh SDC và Tcl. Nó cũng hiển thị Tcl tương đương với tất cả các lệnh bạn chạy trong khung Tác vụ.

Tab Lịch sử ghi lại tất cả các lệnh SDC và Tcl đã chạy.

Lưu ý: Để chạy các lệnh nằm trong tab Lịch sử sau khi netlist thời gian đã được cập nhật, nhấp chuột phải vào lệnh và nhấp vào Chạy lại.

Bạn có thể sao chép các lệnh Tcl từ các tab Bảng điều khiển và Lịch sử để dễ dàng tạo ra các lệnh Tcl để thực hiện phân tích thời gian.

Bảng báo cáo

Sử dụng bảng Báo cáo để truy cập tất cả các báo cáo được tạo từ bảng Tác vụ và bất kỳ lệnh báo cáo tùy chỉnh nào. Khi bạn chọn một báo cáo trong ngăn Báo cáo, nó sẽ hiển thị trong cửa sổ đang hoạt động trong khung Xem.

Lưu ý: Nếu báo cáo đã cũ liên quan đến các hạn chế hiện tại, biểu tượng "?" sẽ hiển thị bên cạnh báo cáo.

Menu hạn chế

Bạn có thể sử dụng menu Ràng buộc để truy cập các ràng buộc, ngoại lệ và lệnh thường được sử dụng. Các lệnh sau đây có sẵn trên menu Hạn chế:

 • Tạo đồng hồ
 • Tạo đồng hồ đã tạo
 • Đặt độ trễ của đồng hồ
 • Thiết lập sự không chắc chắn về đồng hồ
 • Tháo đồng hồ

Ví dụ: bạn có thể sử dụng hộp thoại Create Clock để tạo đồng hồ trong thiết kế của mình.

Hình 7. Tạo hộp thoại đồng hồ.

Các lệnh sau đây chỉ định ngoại lệ thời gian và cũng có sẵn trên menu Hạn chế:

 • Thiết lập đường dẫn sai
 • Thiết lập đường dẫn đa vòng
 • Thiết lập độ trễ tối đa
 • Thiết lập độ trễ tối thiểu

Tất cả các hộp thoại được sử dụng để chỉ định giới hạn thời gian hoặc ngoại lệ từ lệnh có trường lệnh SDC. Trường này chứa hạn chế tệp SDC chạy khi bạn bấm OK.

Lưu ý: Tất cả các lệnh và hạn chế được tạo trong giao diện người dùng Phân tích Thời gian được lặp lại trong khung Bảng điều khiển.

Các ràng buộc được chỉ định với các lệnh menu Hạn chế không được tự động lưu vào tệp SDC hiện tại. Bạn phải chạy lệnh Ghi SDC File để lưu các hạn chế của mình. Các lệnh SDC sau đây có sẵn trên menu Hạn chế trong Bộ phân tích Thời gian:

 • Tạo tệp SDC từ QSF
 • Đọc tệp SDC
 • Ghi tệp SDC

Tạo tệp SDC từ lệnh QSF chạy lệnh Tcl chuyển đổi các hạn chế của Phân tích Thời gian Cổ điển trong tệp QSF thành tệp SDC cho Trình phân tích Thời gian. Tập tin < sửa đổi>.sdc được tạo bởi lệnh này.

Công cụ tìm tên

Sử dụng hộp thoại Công cụ tìm tên để chọn mục tiêu cho bất kỳ hạn chế hoặc ngoại lệ nào trong GUI Phân tích Thời gian. Công cụ tìm tên cho phép bạn chỉ định các tập hợp, bộ lọc và tùy chọn lọc. Trường Bộ sưu tập trong hộp thoại Công cụ tìm tên cho phép bạn xác định loại tên để chọn. Để chọn loại, trong danh sách Bộ sưu tập, chọn giao diện chương trình ứng dụng bộ sưu tập mong muốn (API), bao gồm:

 • get_cells
 • get_clocks
 • get_keepers
 • get_nets
 • get_nodes
 • get_pins
 • get_ports
 • get_registers

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các API bộ sưu tập khác nhau, hãy tham khảo Bộ sưu tập.

Trường Bộ lọc cho phép bạn lọc tên dựa trên các tiêu chí của riêng bạn bao gồm ký tự đại diện. Bạn có thể tinh chỉnh thêm kết quả của mình bằng các tùy chọn bộ lọc sau:

 • Không nhạy cảm với trường hợp
 • Phân cấp
 • Chế độ tương thích

Hộp thoại Công cụ tìm tên cũng cung cấp một trường lệnh SDC hiển thị lệnh tìm kiếm tên hiện được chọn. Bạn có thể sao chép giá trị từ trường này và sử dụng nó cho các trường mục tiêu hạn chế khác. Hộp thoại Công cụ tìm tên được hiển thị trong Hình 8.

Hình 8. Hộp thoại Công cụ tìm tên.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.