FPGA thiết kế cửa hàng

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"],"AND":["etm-85359f0a0aab4fb7aa2d7721c3203376","etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-574F5893-BC26-4668-8CED-26EDF2A6D05D"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"715407","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"FPGA thiết bị","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Thiết bị có thể lập trình Intel®"],"position":0},{"facetId":"guidetmC45C4CC2C6A04CAB85DF3BE4B8A034CB","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Intel Quartus Phiên bản Prime","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmC45C4CC2C6A04CAB85DF3BE4B8A034CB","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Phần mềm Intel® Quartus®","Phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime"],"position":1},{"facetId":"guidetm0610F650535A4D13951177D628DAE329","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Bộ FPGA phát triển","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm0610F650535A4D13951177D628DAE329","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Bộ phát triển FPGA Intel®"],"position":2},{"facetId":"guidetm5203BAD641A146288EA061D522BFD990","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Danh mục lõi IP","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm5203BAD641A146288EA061D522BFD990","rootPath":["Primary Content Tagging","FPGA Intel®","Sở hữu trí tuệ FPGA Intel®"],"position":3},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-85359f0a0aab4fb7aa2d7721c3203376","etm-574F5893-BC26-4668-8CED-26EDF2A6D05D"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":500,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","additionalQueryCoveo":"(@type\u003dDesignExample)","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false,"disableBlueBanner":false,"isICS":false}

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.