ví dụ Intel® FPGA thiết kế

Các ví dụ thiết kế của Intel® cung cấp các giải pháp hiệu quả cho các thách thức thiết kế phổ biến. Những thiết kế này có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu để phát triển với hệ thống độc đáo của bạn và có sẵn bằng cách sử dụng nhiều chức năng như bộ lọc, chức năng số học, phát hiện/sửa lỗi, điều chế/giải điều biến, xử lý video và hình ảnh.

Các ví dụ thiết kế cũng có sẵn trong Design Store dành cho các FPGAs mềm RocketBoards.org Intel®®.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.