Thư viện dấu chân PCB cho công cụ đồ họa cố vấn

Bảng 1. Thư viện dấu chân PCB cho công cụ đồ họa cố vấn

thước tệp TảiTên
KíchxuốngTệp
Mentor Graphics Expedition Tool Footprint (thông tin gói vật lý) Thư viện mentor_expedition.zip 1.36 MB
Mentor Graphics PADS Tool Footprint Library mentor_pads.zip 108 KB

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.