Hỗ trợ BSDL Intel® FPGA

Intel® cung cấp các tệp Ngôn ngữ mô tả quét biên (BSDL) cho các thông số kỹ thuật của Tiêu chuẩn IEEE 1149.1, Tiêu chuẩn IEEE 1149.6 và Tiêu chuẩn IEEE 1532 tùy thuộc vào thiết bị có thể lập trình.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.