ID bài viết: 000095095 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 12/04/2024

Lỗi trên dòng < số >: lỗi giới hạn.

Môi Trường

 • Phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm Quartus® Prime Standard Edition phiên bản 22.1.1 trở về trước và Phần mềm Quartus® Prime Pro Edition phiên bản 23.1 trở về trước, bạn có thể thấy lỗi này khi thực thi tệp jam được tạo từ tệp lập trình khóa (.ekp) cho thiết bị Arria® 10 trong chuỗi JTAG nhiều thiết bị.

  Độ phân giải

  Sự cố này sẽ được khắc phục trong các phiên bản tương lai của Phần mềm Quartus® Prime Standard Edition và Quartus® Prime Pro Edition.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.