ID bài viết: 000092736 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 26/10/2022

Tại sao trạng thái tín hiệu rx_ready không tăng cao khi cấu hình lại động từ tốc độ cao (>6G) đến tốc độ thấp (<=6G) được thực hiện trong Ví dụ thiết kế đa tốc độ CPRI?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 22.3, tín hiệu trạng thái rx_ready sẽ không cao trong Ví dụ thiết kế đa tốc độ CPRI khi tự động định cấu hình lại từ tốc độ cao (>6G) đến tốc độ thấp (

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này trong Phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 22.3 khi bạn đang tự động cấu hình lại tốc độ CPRI từ biến thể tốc độ cao (>6G) đến biến thể tốc độ thấp (

  1. Tải xuống kịch bản giải pháp thay thế "ftile-cpri-dr-test.tcl"
  2. Chuyển sang /hardware_test_design/hwtest/
  3. Thay thế tệp "ftile_cpri_dr_test.tcl" bằng tệp đã tải xuống.

  Những thay đổi lớn trong kịch bản giải quyết là hai lệnh Truy cập Thuộc tính FGT được hiển thị ở tốc độ 6Gbps và dưới mức CPRI:

  • CPI_assert_req 0 $RESET_LANE($lane_number)
  • CPI_assert_req 0 $SET_MODE_BYPASS($lane_number)

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của Phần mềm Intel Quartus Prime phiên bản Pro.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi F
  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi I

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.