ID bài viết: 000092639 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 18/10/2022

Tại sao việc lập trình Intel® MAX® 10 thiết bị có mật độ 10M02 bị lỗi với lỗi thông báo (209012): Hoạt động không thành công?

Môi Trường

 • Phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Lập trình Intel® Quartus® Prime phiên bản 20.1 trở lên, bạn có thể thấy lỗi này khi lập trình một thiết bị 10M02 Intel® MAX® 10 với tệp POF hoặc JAM/JBC:

  Lỗi (209012): Không thể vận hành

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy sử Intel® Quartus® Prime Programmer phiên bản 19.1 để lập trình thiết bị 10M02 và tạo tệp JAM/JBC.

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành phần mềm Intel® Quartus® mềm trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.