ID bài viết: 000092639 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 18/08/2023

Tại sao việc lập trình Intel® MAX® 10 thiết bị có mật độ 10M02 không thành công với thông báo Lỗi (209012): Thao tác không thành công?

Môi Trường

 • Phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Intel® Quartus® Prime Programmer phiên bản 20.1 trở lên, bạn có thể thấy lỗi này khi lập trình thiết bị 10M02 Intel® MAX® 10 với tệp POF hoặc JJAM / JBC:

  Lỗi (209012): Thao tác không thành công

  Độ phân giải

  Để khắc phục sự cố này, sử dụng Intel® Quartus® Prime Programmer phiên bản 19.1 để lập trình thiết bị 10M02tạo tệp JAM/JBC.

  Sự cố này dự kiến sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của phần mềm Intel® Quartus®.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.