ID bài viết: 000092448 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 06/10/2022

Tại sao các cổng o_clk_rec_div và o_clk_rec_div64 bị hạn chế không đúng cách khi kiểm tra các báo cáo thời gian của Hệ thống đa tốc độ Ethernet F-Tile Intel® FPGA IP?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 22.3, các tệp .sdc được tạo ra cho Đa tốc độ Ethernet F-tile Intel® FPGA IP hạn chế không đúng cách các cổng o_clk_rec_div và o_clk_rec_div64. Những hạn chế không đúng này có thể dẫn đến hỏng hóc chức năng khi sử dụng tài sản trí tuệ (IP) này.

  Tần số thích hợp cho o_clk_rec_div64 (được hiển thị dưới dạng rx_clkout trong báo cáo thời gian) là 161,1328125 MHz cho các thiết kế 10G & 40G và 402.83203125 MHz hoặc 415.0390625 MHz cho các tốc độ khác.

  Tần số thích hợp cho o_clk_rec_div (được hiển thị dưới dạng rx_clkout2 trong các báo cáo thời gian) là 156,25 MHz cho 10G, 312,5 MHz cho các thiết kế 40G và 390,625 MHz cho các tốc độ khác.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể ghi đè lên các hạn chế ở cấp IP bằng cách xác định các hạn chế về thời gian đồng hồ mới trong tệp hạn chế thiết kế Synopsys Design (SDC) của dự án cấp cao nhất.

  Trong ví dụ sau, đồng hồ *rx_pld_pcs_clk_ref*rx_user_clk_ref được ép quá mức để các tần số rx_clkout rx_clkout2 được rút ra một cách sạch sẽ.
  Những đồng hồ này là đồng hồ chính cho rx_clkout rx_clkout2.

  • đặt clk_target [get_clock_info -targets IP_INST[0].hw_ip_top|dut|eth_f_0|rx_pld_pcs_clk_ref|ch23]
  • create_clock -add -period 2,095 -name IP_INST[0].hw_ip_top|dut|eth_f_0|rx_pld_pcs_clk_ref|ch23 $clk_target
  • đặt clk_target [get_clock_info -targets IP_INST[0].hw_ip_top|dut|eth_f_0|rx_user_clk_ref|ch23]
  • create_clock -add -period 2,226 -name IP_INST[0].hw_ip_top|dut|eth_f_0|rx_user_clk_ref|ch23 $clk_target

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của Phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi I

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.