ID bài viết: 000092265 Loại nội dung: Khả năng kết nối Lần duyệt cuối: 25/08/2023

Làm cách nào để thêm phép gán cho F-Tile của khớp nối DC Intel Agilex® 7 FPGA trong Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition phiên bản 22.4 trở về trước?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition phiên bản 22.4 trở về trước, không có giá trị gán hợp lệ cho F-Tile của kết nối ghép nối DC Intel Agilex® 7 FPGA.

  Độ phân giải

  Sự cố này đã được giải quyết trong Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition phiên bản 23.1.

  Ví dụ chuyển nhượng như sau:

  set_instance_assignment -name HSSI_PARAMETER "flux_mode = FLUX_MODE_BYPASS" -to <ip_instance_hpath> <tileid>

  set_instance_assignment -name HSSI_PARAMETER "rx_ac_couple_enable = DISABLE" -to <ip_instance_hpath> <tileid>

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi I

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.