ID bài viết: 000091959 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/09/2022

Có vấn đề nào xảy ra với cài đặt Flash Chip Select trong Giao diện Flash nối tiếp chung Intel® FPGA IP chế độ nâng cao được bật không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Giao diện Flash nối tiếp chung
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Có thể, do sự cố trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 22.2 trở lên, khi Chế độ nâng cao được bật trong Giao diện Flash nối tiếp chung Intel® FPGA IP, cài đặt Flash Chip Select không được ánh xạ chính xác đến bit Đăng ký Điều khiển [7:4]

  Ví dụ: khi Flash Chip Select được đặt thành '1', thay vì bit Đăng ký Điều khiển [7:4] được đặt thành '000', cài đặt bit là '001' đang được áp dụng.

   

  Độ phân giải

  Để tránh vấn đề này, hãy tắt Chế độ nâng cao.

  Vấn đề này dự kiến sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.