ID bài viết: 000091777 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 27/09/2022

Có thể giảm điện áp VCCIO trên các ngân hàng không sử dụng trong các Intel® Cyclone® thiết bị 10 GX không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có thể, bạn có thể giảm điện áp VCCIO của các ngân hàng I/O không sử dụng, trừ ngân hàng I/O 2A trong Intel® Cyclone® thiết bị 10 GX.

Độ phân giải

Không được phép tắt nguồn ngân hàng I/O vì ngân hàng I/O được giám sát bởi mạch điện Đặt lại nguồn (POR).

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.