ID bài viết: 000091664 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 23/08/2022

Lỗi: <instance name="">: Tham số "protocol_mode" (quy tắc cấu hình Bộ thu phát) phải nhất quán cho tất cả các cấu hình cấu hình lại. Giá trị hiện tại:pma_direct; Giá trị hồ sơ1:pma_direct_gb_64_66.</instance>

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Bộ thu phát Stratix® 10 E-Tile PHY riêng
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 22.2 trở lên, lỗi trên sẽ xảy ra khi cố gắng thêm hai hồ sơ sau trong tab Định cấu hình lại động của Bộ thu phát E-Tile Intel® Stratix® 10 IP PHY riêng.

  - Chế độ PMA Direct

  - Hộp số chế độ 64/66

   

   

  Độ phân giải

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.