ID bài viết: 000090912 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 13/12/2022

Tại sao Intel® Stratix®10 FPGA Cụ Gỡ lỗi EMIF hiển thị giá trị sai ở tham số Tốc độ IP trong tab Cấu hình Bộ nhớ?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Giao diện bộ nhớ ngoài IP FPGA Intel® Stratix® 10
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 21.4, Bộ công cụ gỡ lỗi EMIF đang hiển thị sai giá trị ở tham số Tốc độ IP.

  Sự cố này xảy ra vì Bộ công cụ gỡ lỗi EMIF đề cập đến Tốc độ PHY thay vì Tốc độ IP.

   

   

  Độ phân giải

  Sự cố này đã được khắc phục bắt đầu từ phiên Intel® Quartus® Prime phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 22.3.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.