ID bài viết: 000090883 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/03/2023

Tại sao thiết bị Intel Agilex® 7 bị lỗi trong quá trình cấu hình sau khi cập nhật phiên bản phần mềm Intel® Quartus® Prime lên phiên bản 21.3 trở lên?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Nếu đáp ứng các điều kiện sau đây, thiết bị Intel Agilex® 7 có thể bị lỗi trong quá trình cấu hình:

  • Dự án thiết kế thiết bị Intel Agilex® 7 được cập nhật từ Phần mềm Intel® Quartus Prime® Pro Editon v21.2 trở lên v21.3 trở lên
  • PMBus Master được sử dụng ở chế độ VID trong cài đặt Cấu hình trong Phần Tùy chọn Thiết bị và Chân
  • Tùy chọn Khám phá Tự động được sử dụng ở định dạng Đầu ra Điện áp trong cài đặt Quản lý Nguồn & VID trong Tùy chọn Thiết bị và Chân

  Tùy chọn Khám phá Tự động không còn được hỗ trợ trong Intel Agilex® 7 của thiết bị Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro v21.3.  Khi sử dụng tùy chọn Khám phá Tự động và phiên bản Phần mềm Intel® Quartus Prime® phiên bản Pro được cập nhật từ v21.2 trở lên v21.3 hoặc mới hơn, thông báo sau sẽ được hiển thị trong cửa sổ Thông báo Hệ thống:

  Thông tin(22747): Không hỗ trợ AUTO_DISCOVERY giá trị cho chuyển nhượng QSF PWRMGT_VOLTAGE_OUTPUT_FORMAT. Do đó thay đổi giá trị sang một LINEAR_FORMAT

   

  Độ phân giải

  Cài đặt Quản lý nguồn & VID dựa trên thiết bị điều chỉnh nguồn.

   Ví dụ

  ® Intel Agilex phát triển chuỗi FPGA F 7 - Thiết bị analog phiên bản LTC3884

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  bộ phát® triển FPGA chuỗi F Intel Agilex 7 - Intel® Enpirion® bản thiết bị ED8401

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  Intel® Agilex™ FPGA và SoC FPGA

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.