ID bài viết: 000090595 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 08/02/2023

Tại sao trình điều khiển GPIO Lite Intel® FPGA IP tìm thấy trong đường dẫn thư viện được chỉ định?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn
 • IP FPGA Intel® GPIO Lite
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm phiên bản tiêu chuẩn Intel® Quartus® Prime v21.1 và v20.1, bạn có thể thấy rằng GPIO Lite Intel® FPGA IP không thể mở lại trong trình chỉnh sửa tham số sở hữu trí tuệ (IP). Vấn đề này chỉ xảy ra trong các thiết kế Intel® MAX® thiết bị 10.

  Độ phân giải

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime phiên bản Phần mềm tiêu chuẩn 22.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.