ID bài viết: 000088960 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 06/01/2022

Tại sao tính năng lỗi phát bộ thu phát F-Tile FGT không hoạt động trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro v21.3?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong Bộ công cụ thu phát F-Tile FGT trong Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro v21.3, cho phép chức năng đảo chiều phân cực FGT TX hoặc RX gây ra lỗi bit tràn trong kênh máy thu hoặc tính năng lỗi do lỗi phát âm thanh phát không hoạt động.

  Độ phân giải

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi I

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.