ID bài viết: 000088899 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/06/2023

Tại sao thiết kế của tôi chứa Intel® FPGA IP F-Tile JESD204C sử dụng Intel Agilex® 7 không thể vượt qua giai đoạn "Tạo Logic Hỗ trợ" của Intel® Quartus®?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong Phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 21.3 và 21.4, các thiết kế chứa F-Tile JESD204C Intel® FPGA IP sử dụng thiết bị Intel Agilex® 7 sẽ không vượt qua được giai đoạn "Tạo logic hỗ trợ" của phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro.

  Lỗi này xảy ra khi tỷ lệ dữ liệu được chọn không chia cho 64.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy chọn tốc độ dữ liệu trong IP JESD204C chia cho 64.

  Nếu điều này không thực tế, thì bạn phải chọn tần số đầu ra PLL hệ thống bằng cách sử dụng thuật toán sau:
  Tần số đầu ra PLL hệ thống = (Tốc độ dữ liệu/32) * 2

  Tần số đầu ra PLL hệ thống kết quả phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 GHz cho mỗi đặc điểm kỹ thuật PLL hệ thống.

  Vấn đề này dự kiến sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi I

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.