ID bài viết: 000088074 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/12/2021

Các kênh thu phát không sử dụng Intel® Stratix® 10 DX của thiết bị P-Tile có cần bảo quản chống lại sự xuống cấp hiệu suất không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP cứng Avalon-ST Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • IP cứng Avalon-MM Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • IP+ cứng Avalon-MM Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Các kênh thu phát không sử dụng Intel® Stratix® 10 DX của thiết bị P-Tile có cần bảo quản chống lại sự xuống cấp hiệu suất không?

  Độ phân giải

  Không, các Intel® Stratix® thu phát không sử dụng thiết bị P-Tile 10 không cần bảo quản chống lại sự xuống cấp hiệu suất.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi F
  FPGA Intel® Stratix® 10 DX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.