ID bài viết: 000087477 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/10/2023

Làm cách nào để truy cập các thanh ghi không gian cấu hình của® IP Intel L- và H-tile Avalon® Streaming IP cho PCI Express* ở chế độ cổng gốc?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP cứng Avalon-ST Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Khi sử dụng IP Intel® L- và H-tile Avalon® Streaming cho PCI Express* ở chế độ cổng gốc, giao diện cấu hình lại hông phải được bật để truy cập các thanh ghi không gian cấu hình cổng gốc.

  Độ phân giải

  Không có kế hoạch thay đổi cài đặt IP và tin nhắn. Người dùng cần bật giao diện cấu hình lại hông ở chế độ cổng gốc khi truy cập vào các thanh ghi không gian cấu hình.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.