ID bài viết: 000087477 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 17/02/2023

Làm cách nào để truy cập thanh ghi không gian cấu hình của IP Phát trực tuyến Avalon® Intel® L- và H-tile cho PCI Express* ở chế độ cổng gốc?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP cứng Avalon-ST Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Khi sử dụng IP Truyền phát trực tiếp Intel® L- và H-tile Avalon® cho PCI Express* ở chế độ cổng gốc, giao diện định cấu hình lại phần hip phải được bật để truy cập thanh ghi không gian cấu hình cổng gốc.

   

   

  Độ phân giải

  Trong phiên bản tương lai của bản phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime, thông báo lỗi sẽ được báo cáo trong Phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime nếu giao diện định cấu hình lại hip không được bật ở chế độ cổng gốc.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.