ID bài viết: 000086993 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 30/04/2014

Tại sao bạn alt_signaltap_run thất bại trong MATLAB?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • DSP
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Khi alt_signaltap_run chạy dưới MATLAB™, cửa sổ bật lên "Assertion failed" sẽ hiển thị và MATLAB gặp sự cố khi cửa sổ bật lên bị loại bỏ.

  Độ phân giải

  Đối với phiên bản phần mềm Quartus® II 12.1 đến 13.0 không có giải pháp khắc phục.

  Đối với phần mềm Quartus II phiên bản 13.1, có sẵn giải pháp sau:

  1. Sao chép < đường dẫn cài đặt quartus của bạn>\bin\alt_signaltap_run.dll \bin\alt_signaltap_run.mexw32
  • Sao chép < đường dẫn cài đặt quartus của bạn>\bin64\alt_signaltap_run.dll \bin\alt_signaltap_run.mexw64
  • Mở cửa sổ lệnh DOS tại < đường dẫn cài đặt quartus của bạn>\dsp_builder và nhập "PATH=\bin;\bin64;%PATH%
  • Trong cùng một cửa sổ lệnh DOS, bắt đầu Matlab bằng cách nhập:
   \dspba\dsp_builder.bat -m "/bin/matlab.exe"
  • Trong Matlab, nhập "addpath \quartus\bin" hoặc "addpath \quartus\bin64" nếu phù hợp.
  • Sau đó, chạy "alt_signaltap_run" như bình thường.
  • Các bước 1 & 2 chỉ cần thực hiện một lần và các bước 3-6 cần được thực hiện mỗi khi bạn muốn chạy Matlab với DSP Builder.

   Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus II trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Arria® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.