ID bài viết: 000086984 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 02/07/2013

IP cứng Arria V cho Lỗi thời gian lõi PCI Express IP trên thiết kế gen1 x8 trong SP2 12.0

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  IP cứng Arria V cho các biến thể PCI Express IP Core Gen1 x8 đóng thời gian thất bại trong phiên bản 12.0 SP2 của phần mềm Quartus II.

  Độ phân giải

  Vấn đề này được khắc phục trong phiên bản 12.1 của phần mềm Quartus II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Arria® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.