ID bài viết: 000086969 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 28/06/2013

IP cứng Stratix V cho các biến thể PCI Express IP Core Gen2 có thể bị giảm tải trong SP1 12.0

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  IP cứng Stratix V cho các biến thể PCI Express IP Core Gen2 có thể downtrain trong bản phát hành 12.0 SP1 của phần mềm Quartus II. Vấn đề này là do cài đặt PLL không chính xác.

  Độ phân giải

  Vấn đề này đã được khắc phục trong phiên bản 13.0 của phần mềm Quartus II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® V

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.