ID bài viết: 000086926 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 25/11/2017

Làm cách nào để lưu tệp trạng thái ghim IO (.ips) một cách chính xác vào tệp lập trình MAX II và MAX V (.pof) trong lập trình Quartus Prime?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể lưu thông tin trạng thái chân trong .ips vào .pof để tránh yêu cầu hai tệp.  Để lưu thông tin trạng thái chân từ tệp .ips vào tệp .pof, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong Quartus Prime Programmer, thêm tệp .pof.

  2. Nhấp chuột phải vào tệp .pof và chọn Thêm Tệp IPS để thêm tệp .ips.

  3. Sau khi thêm tệp .ips, bật hộp kiểm ISC CLAMP trong trình lập trình.

  4. Từ menu Tệp, chọn Lưu dưới dạng.

  5. Xác định tên tệp và lưu dưới dạng Tập tin mô tả chuỗi (.cdf).

  Mỗi khi bạn mở tệp .cdf, nó sẽ bao gồm cả tệp .pof và .ips lại với nhau. Sau đó, bạn có thể lập trình MAX II hoặc MAX V ở chế độ kẹp ISP.

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  CPLD MAX® II
  CPLD MAX® V

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.