ID bài viết: 000086914 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 17/10/2016

Tại sao u-boot treo trên Arria SoC 10 khi tôi sử dụng Cấu hình FPGA ngoài không có bộ nhớ ngoài?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Bộ phát triển nhúng FPGA SoC Intel® (EDS SoC)
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phần mềm SoC EDS phiên bản 16.0 trở lên, u-boot-socfpga có thể không khởi động được cho các thiết kế SoC Arria® 10 khi:

  • Cấu hình FPGA ngoài được chọn trong BSP-Editor / u-boot-socfpga
  • Không có giao diện bộ nhớ ngoài (EMIF) được kết nối với HPS

   

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này trong bộ nạp khởi động u-boot-socfpga được tạo từ phần mềm SoC EDS phiên bản 16.0, tải xuống và áp dụng u-boot-socfpga_arria10_sdram.patch.

  Bản vá thay đổi đối với uboot-socfpga/arch/arm/cpu/armv7/socfpga_arria10/sdram.c, thêm #define cho giao diện bộ nhớ ngoài không bị thay đổi.

  Để áp dụng bản vá

  1. Sao chép tệp .patch vào thư mục uboot-socfpga được tạo khi thực hiện được chạy từ BSP được tạo bởi bsp-editor (tên phần mềm//uboot-socfpga)
  2. git áp dụng < tên >.patch
  3. Di chuyển đến thư mục bsp: cd ..
  4. Xây dựng lại u-boot: làm sạch; thực hiện
  5. Ghi tài liệu uboot_w_dtb-mkpimage.bin cập nhật vào thẻ sdcard / QSPI của bạn
   
  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành phần mềm SoC EDS trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.