ID bài viết: 000086905 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 14/11/2018

Lỗi: Không thể tìm sequencer.elf

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn
 • Bộ điều khiển DDR2 SDRAM với IP FPGA Intel® UniPHY
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Khi sử dụng Windows 10 và tạo IP DDR2 UniPHY Intel® Stratix® IV trong Trình thiết kế nền tảng Intel Quartus® Prime, bạn có thể thấy một lỗi tương tự như được hiển thị bên dưới.

  Lỗi: Không thể tìm sequencer.elf

   

  Lỗi này có thể là do xung đột khi hệ thống con Windows dành cho Linux được bật trong Windows 10.

  Độ phân giải

   

  Trong Bảng điều khiển Windows > các Chương trình > và Tính năng > Bật hoặc tắt các tính năng của Windows, giải mật tham số: Hệ thống con Windows dành cho Linux.

  Khởi động lại máy tính, mở Intel Quartus Prime và tái tạo IP UniPHY DDR2.

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Intel Quartus Prime trong tương lai.

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.