ID bài viết: 000086851 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 16/10/2019

Lỗi nội bộ: Hệ thống con: STA, Tập tin: /quartus/tsm/sta/sta_latches.cpp, Dòng: 311

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phiên bản phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.1, bạn có thể thấy lỗi này trong giai đoạn phù hợp cho các thiết kế nhắm Intel® Stratix® 10 FPGAs.

  Độ phân giải

  Sự cố này đã được khắc phục bắt đầu với phiên bản 19.3 của phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.