ID bài viết: 000086806 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 12/06/2018

Dòng điện DC tối đa trên điốt kẹp PCI cho các Intel Cyclone® V và Intel Arria V là® gì?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Dòng điện DC tối đa trên điốt kẹp PCI trong Cyclone® V và Arria® V hỗ trợ lên đến 10mA

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V và FPGA SoC
  FPGA Arria® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.