ID bài viết: 000086722 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 18/09/2019

Tại sao phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.1 cho thấy sự cố lập trình PR(Cấu hình lại một phần) bằng cách sử dụng Intel Stratix®10?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do vấn đề với phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.1, bạn có thể thấy lỗi lập trình PR sau 100 đến 500 hoạt động PR thành công bằng cách sử dụng Intel® Stratix®10 thiết bị.

  Độ phân giải

  Sự cố này đã được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® mềm Prime Pro phiên bản 19.2.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.