ID bài viết: 000086696 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 14/06/2018

Làm cách nào để kết nối chân VCCIO3B và VREFB3BN0 trong gói 10CX085 U84?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Đối với Intel® Cyclone® 10 GX FPGAs, gói 10CX085 U484 không có 3B ngân hàng I/O. Tuy nhiên, bạn có thể thấy các chân 3B ngân hàng I/O tồn tại trong tệp chân là VREFB3BN0 và VCCIO3B. Các vị trí chân này là H2, J1, K2 và K3. Tập tin chân cho thấy rằng bạn kết nối các chân này với nguồn trong khi công việc đúng phải được kết nối với mặt đất.

Độ phân giải

Kết nối tất cả các chân này với đất.

Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 18.1.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.