ID bài viết: 000086693 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 04/10/2018

Tại sao Thanh ghi MSM Cập nhật từ xa Cyclone® III không được cập nhật sau khi cấu hình lại?

Môi Trường

 • IP FPGA Intel® Cập nhật từ xa
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Sau khi thực hiện nâng cấp hệ thống từ xa, bạn sẽ quan sát thấy thanh ghi Master State Machine (MSM) của IP Cập nhật từ xa không được cập nhật. Lý do là bạn đang đọc thanh ghi MSM quá sớm sau khi cấu hình lại.

  Độ phân giải

  Bạn sẽ cần phải chờ ít nhất 600us độ trễ sau khi cấu hình lại trước khi đọc thanh ghi MSM của IP cập nhật từ xa.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® III

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.