ID bài viết: 000086680 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 18/05/2018

Có thể chuyển các chân JTAG trong Intel® MAX® 10 trong giai đoạn khởi tạo nếu giữ chân JTAGEN thấp không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Thành phần chung
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Không nên tắt các chân JTAG của thiết bị Intel® MAX® 10 trong giai đoạn khởi tạo do khả năng hành vi không thể đoán trước của thiết bị.

  Độ phân giải

  Hãy chắc chắn rằng bạn tuân theo hướng dẫn này trong giai đoạn khởi tạo.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.