ID bài viết: 000086611 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/05/2018

Tại sao không thể cấu hình lại trong Intel® Stratix® 10, mặc dù cấu hình trước đó đã được nhập thành công vào chế độ người dùng?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố phần mềm Intel Quartus® Prime Pro phiên bản 18.0 trở lên, bạn có thể thấy vấn đề này.  Khi bất kỳ bitsteam cấu hình 4kB nào trong 4kB cuối cùng bị hỏng, thiết bị Intel Stratix 10 có thể vào chế độ người dùng với chân CONF_DONE và chân INIT_DONE ở mức cao và chức năng người dùng hoạt động.  Nhưng việc định cấu hình lại tiếp theo sẽ thất bại.

  Độ phân giải

  Để phục hồi từ lỗi định cấu hình lại này, hãy chu kỳ nguồn điện cho thiết bị và đảm bảo thiết bị được định cấu hình với bitstream tốt.
  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản tương lai của phần mềm Intel Quartus Prime Pro.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.