ID bài viết: 000086465 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 27/04/2018

Tại sao tôi thấy các ngắt USB 10000s?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể thấy số lượng ngắt quá mức được nối bởi lõi USB trên các thiết bị SoC sử dụng Linux kernel 4.15 trở lên. Khi thiết bị tốc độ thấp (ví dụ: bộ chuyển đổi USB sang Nối tiếp) được kết nối với thiết bị SoC thông qua cáp USB OTG, hàng chục ngàn ngắt USB được tạo ra trong quá trình giao tiếp chủ động với thiết bị tốc độ thấp.

   

  Độ phân giải

  Sự cố đã được khắc phục trong Linux kernel 4.16 và 4.9.78-ltsi.

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 6 sản phẩm

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Cyclone® V SE
  FPGA SoC Arria® V SX
  FPGA SoC Arria® V ST
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.