ID bài viết: 000086464 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 26/01/2018

Hướng dẫn tham chiếu kỹ thuật hệ thống bộ xử lý cứng cv_5v4 Cyclone® V --> Errata

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Trong phiên bản 2018.01.26 của Tài liệu tham khảo kỹ thuật Hệ thống bộ xử lý cứng cv_5v4 Cyclone® V, các trang 22-53 không chính xác hiển thị bit đăng ký cpr 23:16 mô tả và giá trị đặt lại. Giá trị đặt lại chính xác của các bit này 0x08, đại diện cho Độ sâu FIFO là 128 byte.

   

   

  Độ phân giải

  Lỗi này sẽ được sửa chữa trong bản phát hành trong tương lai của tài liệu tham khảo kỹ thuật.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.