ID bài viết: 000086167 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 30/08/2017

Tại sao thiết bị Arria SX 10 SX của tôi không khởi động được nếu HPS được đặt lại trong khi định cấu hình FPGA hoặc thực hiện giải mã AES?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Thiết bị Arria® 10 SX có thể bị treo nếu HPS kiểm soát khối TỆP TIN (thực hiện cấu hình, PR hoặc giải mã AES) và nhận được cài đặt lại lạnh hoặc ấm trước khi từ bỏ quyền kiểm soát.  Sự cố xảy ra trong tình huống này vì HPS giữ lại quyền kiểm soát đối với khối LẠCHJ sau khi đặt lại, nhưng một nguồn khác cần kiểm soát khối LẠCH ĐỂ thực hiện chức năng được yêu cầu, chẳng hạn như khi JTAG đang cố định cấu hình FPGA hoặc nếu nCONFIG được đòi hỏi cấu hình lại. Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng tính năng khởi động an toàn, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự cố này vì mã HPS Boot ROM sẽ tự động từ bỏ quyền kiểm soát CỦA BẠN.

  Độ phân giải

  Nếu tình huống này xảy ra, hoạt động bình thường có thể được khôi phục bằng cách thực hiện một Nguồn điện khi đặt lại (POR), đặt lại lạnh hoặc khởi động lại ấm của HPS, điều này khiến HPS từ bỏ quyền kiểm soát CHI TIẾT và kiểm soát lại FPGA.    Nếu bạn không sử dụng khởi động an toàn, bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách đảm bảo rằng phần mềm thực thi sau giai đoạn ROM khởi động từ bỏ quyền kiểm soát HPS đối với PHẦN TỬ SAU khi được đặt lại để cho phép FPGA tiến hành quyền sở hữu khối TỆP TIN.  Điều quan trọng là HPS không được giữ trong cài đặt lại lạnh hoặc ấm vô thời hạn, nếu không, SẼ KHÔNG THỂ truy cập VÀO CÁC NGUỒN cấu hình FPGA CỦA BẠN.

  Thông tin này dự kiến sẽ được đưa vào bản phát hành trong tương lai của Sách hướng dẫn tham chiếu kỹ thuật Arria 10.

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.