ID bài viết: 000086144 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 02/06/2021

Tại sao bộ xử Intel® FPGA Power and Thermal Calculator (PTC) cho thấy ước tính hiện tại của VCCPT thấp cho Intel Agilex® 7 thiết bị AGF027?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phiên bản Intel® FPGA Power and Thermal Calculator (PTC) 20.4 trở lên, bạn có thể thấy dòng điện VCCPT bị đánh giá thấp cho AGF027 thiết bị Intel Agilex® 7.

  Vấn đề này không ảnh hưởng đến Intel® Quartus® Prime Power Analyzer.

   

   

  Độ phân giải

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với Intel® FPGA Power and Thermal Calculator (PTC) phiên bản 21.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  Intel® Agilex™ Chuỗi F FPGAs và SoC FPGAs

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.