ID bài viết: 000086126 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/02/2014

Đóng thời gian cho Giao diện LPDDR2 cứng có thể không mạnh mẽ trong các Cyclone V SoC

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Vấn đề này ảnh hưởng đến các sản phẩm LPDDR2.

  Giao diện LPDDR2 cứng nhắm mục Cyclone V SoC có thể gặp khó khăn khi đạt được thời gian đóng cửa.

  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục sự cố này.

  Sự cố này đã được khắc phục trong bản phát hành 13.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.